НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 10:21


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Правителството одобри кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България

Правителството одобри кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България

13 Март 2019 | 12:49 | Агенция "Фокус"
София. Правителството одобри кандидатурите за европейски прокурор от Република България, предложени от комисията по подбора на кандидатите за длъжността. Трите одобрени кандидатури са на: Десислава Пиронева - прокурор в Софийска градска прокуратура; Светлана Шопова-Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура; Теодора Георгиева - съдия в Административен съд - София град. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
В срок до 31 март министърът на правосъдието ще изпрати кандидатурите на Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, пред който и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване. Комитетът ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета и списъка с класирането, Съветът на ЕС, като действа с обикновено мнозинство, ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от Република България.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството ще разгледа кандидатурите за длъжността европейски прокурор

Правителството ще разгледа кандидатурите за длъжността европейски прокурор

13 Март 2019 | 07:12 | Агенция "Фокус"
София. Правителството ще разгледа проект на решение за одобряване на кандидатури за длъжността европейски прокурор от България. Това е заложено в програмата на редовното правителствено заседание. На 19 февруари Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор предложи на министъра на правосъдието Цецка Цачева кандидатурите на прокурор Десислава Пиронева, прокурор Светлана Шопова-Колева и съдия Теодора Георгиева за участие в надпреварата за поста. Процедурата по подбора премина през два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване на допуснатите кандидати, проведено на 18 февруари. Очаква се на редовното заседание министър Цачева да внесе трите предложения в Министерски съвет, след което одобрените кандидатури ще бъдат изпратени на секретариата на Комитета по подбора в Брюксел в срок до 31 март. Съгласно Регламента за създаване на Европейската прокуратура, трите кандидатури, излъчени от българската страна, ще бъдат разгледани от Комитета по подбора, като и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване. След разглеждането на кандидатурите и изслушването, Комитетът по подбора ще изготви становище за квалификацията на кандидатите и ще посочи дали те отговарят на условията. Комитетът ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, за да укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета, включително на списъка с класирането, Съветът на ЕС с обикновено мнозинство, ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от България. Кандидатите следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка. Кандидатите за европейски прокурори трябва да имат още практически опит в националните правни системи, в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.
Министрите ще гласуват проект за осигуряване на преподаватели по български език и литератури в чуждестранни университети. Кабинетът ще разгледа Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България до 2030 година, както и доклад с намерение за създаване на изнесен център за споделени услуги на Световната банка в София.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ВСС: Кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора в срок до 1 февруари 2019 г.

ВСС: Кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора в срок до 1 февруари 2019 г.

10 Януари 2019 | 15:47 | Агенция "Фокус"
София. Кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора в срок до 17:00 ч. на 1 февруари 2019 г. лично, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка при зачитане на пощенското клеймо на датата на получаване, заедно с изискуемите документи в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София 1040, ул.“Славянска“ №1. Това съобщиха пресцентъра на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Новата процедурата за подбор на кандидати е обявена във връзка с Решение № 936 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изменение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г. за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България и писмо на Европейската комисия от 6 декември 2018 г.
Подборът на кандидатите ще бъде извършен от Комисията, създадена в изпълнение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г., и ще бъде съобразен с условията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939, на Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и на актуализирания Работен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори от 18 декември 2018 г.
Комисията ще извърши подбор на трима кандидати за европейски прокурор от Република България, като процедурата по подбора ще се състои от два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване от Комисията на допуснатите кандидати. Предложените от Комисията кандидатури ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. Въз основа на представените от българското правителство три кандидатури, Комитетът по подбора по чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939, след като проведе присъствено изслушване на тримата кандидати, ще изготви становище относно тяхната квалификация и ще извърши класиране, като укаже реда на предпочитание. Европейският прокурор от България ще бъде избран и назначен от Съвета на Европейския съюз, като изборът не е обвързан от реда на предпочитание, указан от Комитета по подбора.
Съгласно посочения актуализиран Работен документ на Европейската комисия, европейските прокурори ще бъдат назначени като срочно наети служители на Европейската прокуратура съгласно чл. 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС), на степен AD13.
Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1939 кандидатите за европейски прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение, и които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка, и практически опит в националните правни системи и в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.
Обявлението за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура е публикувано на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.
Подадените в рамките на предходната процедура документи могат да бъдат ползвани при кандидатстване в настоящата процедура.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Подборът на кандидатите за европейски прокурор от България ще се проведе след публично изслушване

Подборът на кандидатите за европейски прокурор от България ще се проведе след публично изслушване

19 Декември 2018 | 17:11 | Агенция "Фокус"
София. На 9 ноември 2018 г. Министерският съвет със свое решение възложи на министъра на правосъдието да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, която да предложи три кандидатури за европейски прокурор от България в съответствие с изискванията на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (ЕРРО). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Създадената със заповед на министъра на правосъдието Комисия реши подборът на кандидатите за европейски прокурор да премине през два етапа - проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените документи и събеседване. След началото на работа на Комисията и проведеното събеседване беше получено писмо от комисаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова и комисаря за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер с покана за предприемане на необходимите действия от страна на българското правителство с оглед представяне на трите кандидатури от България за позицията на европейски прокурор до края на м. март 2019 г. В писмото е посочено, че Комитетът по подбора съгласно Регламента за Европейската прокуратура, ще извърши преценка на кандидатите, като един от тях впоследствие ще бъде назначен от Съвета. Следва да се има предвид, че трите кандидатури, излъчени от българската страна, ще бъдат внимателно разгледани от посочения Комитет по подбора, като и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване пред този Комитет. На 18 декември 2018 г. писмото на комисарите беше обсъдено от членовете на Комисията по подбора. Като взе предвид необходимостта процедурата по подбора да се проведе при повишена прозрачност и публичност, както и посоченият в писмото на комисарите срок за представяне на кандидатурите, Комисията предложи да се стартира нова процедура за подаване на документи от кандидатите в срок до 25 януари 2019 г. Подалите до този момент документи кандидати не е необходимо да ги подават отново. Освен това, с цел да бъде осигурена прозрачност на процедурата по подбора, следва да бъде проведено публично изслушване на кандидатите. Като съобрази предложението на Комисията по подбора, министърът на правосъдието внесе проект на решение за изменение на приетия на 9 ноември акт на Министерския съвет в горния смисъл.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проведено е първо заседание на Комисията по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България, шестима души са допуснати до втория етап на процедурата

Проведено е първо заседание на Комисията по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България, шестима души са допуснати до втория етап на процедурата

6 Декември 2018 | 10:26 | Агенция "Фокус"
София. На 4 декември 2018 г., в Министерството на правосъдието се проведе първото заседание на Комисията по подбор на кандидатите за заемане на длъжността европейски прокурор от Република България. Това съобщиха от пресцентъра на министерството
На заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на работа на Комисията и критериите за заемането на длъжността европейски прокурор от Република България.
Комисията разгледа постъпилите в Министерството на правосъдието документи на деветимата кандидати за участие в подбора, както следва:
- Александър Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура - Варна;
- Анна Аврамова-Градева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград;
- Дария Христова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив;
- Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура;
- Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура-гр. Пловдив;
- Каролина Хлебарова – прокурор във Върховна касационна прокуратура
- Мария Стоянова – районен прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин, административен ръководител;
- Сава Петров – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
- Теодора Георгиева – съдия в Административен съд – София град.
Подборът на кандидатите за европейски прокурор е предвидено да премине през два етапа – проверка по допустимост на кандидатите, въз основа на представените документи и събеседване с допуснатите кандидати от Комисията.
След съответния преглед на представените документи, допуснати до участие във втори етап на подбора (изслушване) са следните кандидати:
- Александър Атанасов;
- Дария Христова;
- Десислава Пиронева;
- Каролина Хлебарова;
- Сава Петров;
- Теодора Георгиева.
Събеседването ще се проведе на 11 декември 2018 г., в Министерството на правосъдието. По време на изслушването всеки от кандидатите ще има възможност да представи мотивацията и визията за работата си като европейски прокурор.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

До края на 2018 г. комисия ще предложи три кандидатури за европейски прокурор от България

До края на 2018 г. комисия ще предложи три кандидатури за европейски прокурор от България

7 Ноември 2018 | 12:08 | Агенция "Фокус"
София. Министерският съвет прие решение, с което възложи на министъра на правосъдието да създаде комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от България. Комисията трябва да предложи три кандидатури в срок до 31 декември 2018 г. Държавите-членки сами определят начина, по който да направят подбор на техните трима кандидати за европейски прокурор. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
В комисията по подбора ще участват заместник-министър на правосъдието, по двама членове на прокурорската колегия и на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, директорът на Националния институт на правосъдието, и преподавател от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Задачата на комисията ще е да извърши подбора на кандидатите за европейски прокурор от България, съобразно условията на чл.16 на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (ЕРРО), Регламент No31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и критериите и изискванията за избор на европейски прокурори, изготвени от Европейската комисия.
След извършване на подбора, министърът на правосъдието ще внесе посочените от Комисията кандидатури за одобрение от Министерския съвет в срок до 15 януари 2019 г.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.