НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 02:11

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

РИОСВ – Смолян: Извършена е проверка на отпадъчни води от хвостохранилище „Ерма река“, констатирано e превишаване на нормите по показател цинк

РИОСВ – Смолян: Извършена е проверка на отпадъчни води от хвостохранилище „Ерма река“, констатирано e превишаване на нормите по показател цинк

21 Февруари 2018 | 09:47 | Агенция "Фокус"
Смолян. Готови са резултатите от взетите на 25 и 29 януари проби на отпадъчни води от хвостохранилище „Ерма река“. Пробите бяха взети след сигнал за мъртва риба в река Върбица при Златоград на „зеления“ телефон на РИОСВ - Смолян. Сигналът беше проверен от експерти на РИОСВ – Смолян, Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив (БДИБР), Регионалната лаборатория към ИАОС - Смолян и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Това съобщиха от РИОСВ – Смолян. Данните показват превишаване единствено по показател цинк - 4,0 мг/м3 и 4,1 мг/м3 при норма 3,0 мг/м3). За останалите анализирани показатели - калциево-карбонатна твърдост, желязо разтворено, манган, мед, кадмий, олово, никел и цианиди, не са установени превишения на стандартите за качество на околната среда.
Направен е и анализ на повърхностните води в три пункта на р. Голяма, които са след хвостохранилището „Ерма река“ и в Златоград – резултатите показват превишаване на стандартите за качество за цинк, манган и кадмий. Стойностите по тези показатели са близки до констатираните при извършените в края на 2017 г. анализи, като се наблюдава ясна тенденция за намаляване на концентрациите по течението на р. Голяма. В пробата от р. Малка (която се влива в р. Голяма) не се констатира превишаване на стандартите по изследваните показатели.

При пробонабирането от отпадъчните води от хвостохранилище „Ерма река“ през декември резултатите показаха превишение на допустимите стойности на цинк – 4,9 мг/м3 при норма 3 мг/м3, за което на дружеството оператор „Горубсо Златоград“ АД е наложена текуща имуществена месечна санкция. Резултатите от пробите през ноември също показват превишение на част от анализираните показатели. В тази връзка на дружеството бе съставен акт за установяване на административно нарушение и бе издадено наказателно постановление, което е в процедура на обжалване пред Районен съд – Златоград.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Смолян: Извършва се корекция на коритото на река Ерма като мярка срещу замърсяването от хвостохранилището

Смолян: Извършва се корекция на коритото на река Ерма като мярка срещу замърсяването от хвостохранилището

5 Декември 2017 | 12:19 | Агенция "Фокус"
Смолян. Корекция на коритото на река Ерма се извършва като мярка срещу замърсването от хвостохранилището край Златоград. Това съобщиха от РИОСВ - Смолян.
Проверка на 4 декември на място установи, че вече са започнали действията по коригирането на реката в съответствие с предписанията на РИОСВ - Смолян. Целта е намаляване на размътването на хвоста в опашката на хвостохранлището „Ерма река“, като се уловят свежите води на реката и се отведат относително бистри в утаечното езеро. Очакваният ефект е предотвратяване на замърсявания при интензивни валежи. РИОСВ – Смолян е започнала административно-наказателна процедура срещу оператора на хвостохранилището „Горубсо Златоград“ АД за налагане на санкции.
След среща с областния управител на Смолян Недялко Славов е взето решение да се направи междуведомствена проверка с представители на всички институции, които имат отношение към решението на проблема. Заедно с това продължава и засиленият съвместен контрол от страна на органите на МОСВ - РИОСВ – Смолян и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), като отново се вземат водни проби. Операторът на хвостохранилището също извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води от изхода на хвостохранилище в съответствие с даденото предписание от инспекцията.
Контролът на РИОСВ – Смолян на обекта е върху отпадъчните води и е съгласно Разрешение за заустване №300839/26.04.2005г. и Решение №РР-1296/20.07.2011г,. издадени от БД „ИБР“-Пловдив. Извършва се анализ по следните показатели – рН, ХПК, неразтворени вещества, арсен, кадмий, мед, живак, олово, цинк, желязо, хром (шествалентен). Справка на резултатите от контролния мониторинг показва, че за периода от 2012 г. досега е установено два пъти превишение по показател цинк (през юни 2012 г. и юни 2015 г.), за което на дружеството е наложена санкция. Отчетено е превишение на неразтворени вещества и леко превишение на желязо при аварийната ситуация през 2017 г. - ниски температури доведоха до замръзване на езерото и отпадъчните води от обогатителната фабрика без пречистване замърсиха водите на р. Голяма. Отклонение при другите показатели на контрол съгласно разрешително за заустване №33120056/26.04.2005г. не са установени.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

РИОСВ-Смолян: Готови са резултатите от проверката на замърсяването от хвостохранилището край Златоград

РИОСВ-Смолян: Готови са резултатите от проверката на замърсяването от хвостохранилището край Златоград

4 Декември 2017 | 11:47 | Агенция "Фокус"
Смолян. Готови са резултатите от проверката по сигнала за побеляване на река Голяма до хвостохранилище „Ерма река“ до Златоград на 28 ноември 2017 г. Съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и РИОСВ – Смолян извърши проверка на място. Бяха взети за анализ водни проби от 6 пункта за повърхностни води в областите Смолян и Кърджали, от 3 пункта за подземни води - шахтови кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на гр. Златоград и населените места в региона, и от 1 пункт за отпадъчни води. Това съобщиха от РИОСВ-Смолян. Водата е изследвана по показателите: активна реакция, рН, електропроводимост, разтворен кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово, никел, живак, цианиди.
След анализа бе установено превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) за определени показатели в следните мониторингови пунктове:
- За пункта за отпадъчни води на „Изход тунел на хвостохранилище „Ерма река“ преди заустването в р. Голяма“ неразтворените вещества са замерени на 91 mg/dm3 при норма 50 mg/dm3; желязо (общо) на 3,58 mg/dm3 при норма 3,5 mg/dm3; олово - 0,37mg/dm3 при норма 3mg/dm3;
- В пункта „Река Гидюрска-устие“ (ляв приток на река Голяма, няма въздействие от хвостохранилщето) се констатира превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) по показателите цинк и кадмий. За останалите анализирани показатели не са установени превишения на СКОС. Най-вероятната причина за констатираното замърсяване на реката с цинк и кадмий е изтичане на руднични води от стари изоставени рудници в района.
- В пункт „Река Голямата на 100 м след хвостохранилище „Ерма река“ се установява превишаване на СКОС по показателите манган, желязо, цинк, кадмий, олово и цианиди свободни.
- В пункт „Река Върбица преди гр. Златоград“ данните от мониторинга показват превишаване на СКОС по показателите желязо, манган, цинк, кадмий, олово и цианиди-свободни.
- В пункт „Река Върбица преди вливане на р. Неделинска“ (над кладенци на ПС за ПБВ Пресека) резултатите показват превишаване на СКОС по показателите кадмий, олово, цинк, мед, манган и желязо.
- В двата пункта на р. Върбица при с. Върли дол и преди яз. Студен кладенец се установява единствено превишаване на СКОС по показател желязо.
- В двата пункта за подземни води (Кладенци №1 и №4) не се установява превишаване на СКОС, а в третия (Кладенец № 2, помпена станция за питейно-битово водоснабдяване на с. Пресека) е измерена стойност над стандарт за показател желязо - общо: 452 μg/l (при стандарт – 200 μg/l).
Проведена е работна среща и е изискано становище на авторския надзор на хвостохранилще „Ерма река“, като са набелязани конкретни технически мерки за подобряване на работата на съоръжението. Мерките ще бъдат разработени под формата на задължителен график, като РИОСВ - Смолян ще контролира изпълнението им. За допуснатото нарушение на условията в разрешителното, а именно „превишаване на индивидуални емисионни органичния“, срещу „Горубсо Златоград“ АД, която експлоатира хвостохранилище „Ерма река“, ще започне административно-наказателно производство.
Директорът на БДИБР информира областните управители на Кърджали и Смолян, кметовете на общините Златоград, Кирково и Кърджали, управителите на ВиК-дружествата в Смолян и Кърджали, както и управителите на Регионалните здравни инспекции в Смолян и Кърджали за резултатите от пробовзеването с цел предприемане на действия по компетентност от тяхна страна.
Тъй като хвостохранилището е от язовирен тип и представлява депо за минни отпадъци, за вземане на отношение по компетентност са сезирани още Министерството на енергетиката и Държавната агенция по метрология и технически надзор.
Мониторингът на водите във водосбора на р. Върбица след хвостохранилище „Ерма река” ще продължи и след интензивните валежи в региона.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Няма замърсяване на водата в системата на ВиК след побеляването на река Върбица

Мирослав Янчев, кмет на Златоград: Няма замърсяване на водата в системата на ВиК след побеляването на река Върбица

29 Ноември 2017 | 11:52 | Агенция "Фокус"
Златоград. Няма място за паника, няма замърсяване на водата в системата на ВиК след побеляването на река Върбица и хората, живеещи в Златоград, могат да бъдат спокойни. Това каза за Радио „Фокус“ – Смолян кметът на Златоград Мирослав Янчев след проведената тази сутрин извънредна сесия на Общинския съвет за разрешаване на проблема. Той припомни, че за трети пореден път в рамките на една година се случва водата в реката силно да се оцвети от хвостохранилището на Обогатителната фабрика в Ерма река. Янчев увери всички граждани на Златоград, че от момента, в който цветът на реката се е променил, е преустановено водоподаването от кладенците, които са в нея и е започнало водоподаване само и единствено от река Неделинска, която няма нищо общо с евентуалния причинител на замърсяването. Сега се очакват резултатите от изследвания и взетите проби на водата в реката и ако има налични замърсители, тогава вече ще се свиква Кризисният щаб за бързо решение на проблема, ако не, ще се възстанови водоподаването от кладенците.
Мирослав Янчев допълни, че Общинският съвет се е обединил около идеята за започване на прединвестиционно проучване за алтернативно водоснабдяване и пречистване на водите, които се подават към ВиК мрежата в Златоград. Това решение ще бъде гласувано официално на редовното заседание на Общински съвет – Златоград, което ще се проведе от 14.00 часа днес, уточни кметът. Янчев, припомни, че в началото на годината е извършено надграждане на стената на хвостохранилището, с цел сигурността и здравето на хората, но явно проблемът е в това, че така се е вдигнало и нивото на преливниците.
Нели ГЕРГЬОВСКА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Смолян: Общинският съвет в Златоград заседава извънредно заради замърсяването на реките

Смолян: Общинският съвет в Златоград заседава извънредно заради замърсяването на реките

29 Ноември 2017 | 09:40 | Агенция "Фокус"
Златоград. Общинският съвет в Златоград заседава извънредно заради замърсяването на реките. Във вторник РИОСВ – Смолян Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив и Регионална лаборатория – Смолян започнаха проверка във връзка с получен сигнал за побеляване на реките Голяма и Върбица в района на Златоград. Ще бъде направен пълен оглед на района с цел установяване на замърсяването и ще бъдат взети водни проби.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Майк Помпео е новият държавен секретар на САЩ. 26 април 2018 година
Майк Помпео е новият държавен секретар на САЩ. 26 април 2018 година

ВИДЕО
Информационна агенция „Фокус“ бе отличена в категория „Медии-информационна агенция“
Информационна агенция „Фокус“ бе отличена в категория „Медии-информационна агенц...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.